Beneficjent

Gem Pracownia Bursztynu Wiesława Marcinkowska

realizuje projekt pn.:

„Internacjonalizacja marki Gem Amber na perspektywicznych rynkach zagranicznych w ramach promocji

branży mody polskiej.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu jest promocja biżuterii złotej z bursztynem bałtyckim
sygnowaną marką Gem Amber na rynkach zagranicznych poprzez

udział firmy Gem Pracownia Bursztynu Wiesława Marcinkowska w Programie promocji branży mody polskiej.

W wyniku udziału w Programie przedsiębiorstwo znacząco zintensyfikuje swoją działalność
eksportową na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promocję marki Gem Amber

i zbuduje silną pozycję konkurencyjną w na rynku międzynarodowym.

Wartość projektu: 188 100,00zł PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 159 885,00 PLN